Ana Sayfa » Sözlük » Antropoloji Nedir? Antropoloji Ne Demektir? Anlamı

Antropoloji Nedir? Antropoloji Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Antropoloji Nedir? Antropoloji Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Antropoloji nedir, Antropoloji ne demektir, Antropoloji kelimesinin tanımı, Antropoloji kelimesinin eş anlamlısı, Antropoloji kelimesinin ingilizce karşılıkları, Antropoloji ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Antropoloji hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Antropoloji Tanımı

Antropoloji kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir ve Antropoloji kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

isim İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi

Antropoloji Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Antropoloji kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Antropoloji – insan bilimi

Antropoloji kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Antropoloji kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Sosyoloji

Antropoloji İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Antropoloji kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

 •  Antropoloji kelimesinin geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim bulunamamıştır.

Antropoloji İle İlgili Birleşik Sözler

Antropoloji kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

 • kültürel antropoloji
 • sosyal antropoloji

Antropoloji İngilizcesi

Antropoloji kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

 •  Antropoloji – anthropology

Antropoloji Hakkında Detaylı Bilgi

Antropoloji; insan bilimidir. Antropologlar tüm toplumları, kültürleri, insan kalıntılarını ve fiziksel, biyolojik yapılarını inceler. İnsanın iskelet, kafatası gibi fiziki yapısını araştıran antropoloji, insanlık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasına yardımcı olur. Bu bilim insanı kültürel,toplumsal ve biyolojik çeşitliliği içinde anlamaya;insanlığı başlıngıcından beri insanların çeşitli koşullara nasıl uyarlandığını,bu uyarlanma biçimlerinin nasıl gelişip değiştiğini,çeşitli küresel olayların nasıl dönüştüğünü görmeye ve göstermeye çalışır. İki anlamda holistiktir (bütünsel ve inanılır): tüm zamanlarda yaşamış olan veya yaşayan tüm insanlara ilişkindir ve insanlığın tüm boyutlarını kapsar. Prensipte, tüm toplulukların tüm kurumlarıyla ilgilenir.

Antropoloji özellikle kültürel görecelilik, bağlamın derinlemesine incelenmesi ve kültürler-arası karşılaştırmalara verdiği önem ile diğer sosyal disiplinlerden ayrılır. Antropoloji yöntembilimsel açıdan çok zengindir ve hem nitel metotları hem de nicel metotları kullanır. Antropoloji disiplinin tarihinde etnografiler önemli bir yer tutmuş ve bir anlamda odağı oluşturmuştur. Bununla birlikte özellikle 20. yüzyılda etnografik çalışmaların ve etnografik ilgi odaklarının farklı antropoloji alt-dallarında farklı eğilimler gösterdiği görülebilir. Örneğin tıbbî antropoloji’de 20. yüzyılın ortalarında çalışma odaklarında küçük topluluklardan, modern Batı toplumlarına doğru bir kayış olmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Tarihi ve Kurumsal Bağlam

Eric Wolf antropolojiyi “beşerî (insanî) bilimlerin en bilimseli, ve bilimlerin en insanîsi” olarak tanımlamıştır. Çağdaş antropologlar bazı ünlü düşünürleri önderleri olarak ileri sürmüşlerdir ve disiplinin çeşitli kaynakları ortaya atılmıştır; örneğin Claude Lévi-Strauss, Montaigne ve Rousseau’nun önemli etkenlerden olduğunu iddia etmiştir. Antropoloji, Avrupalıların sistematik bir şekilde insan davranışını incelemeye teşebbüs ettikleri Aydınlanma Çağı’nın bir sonucu ve uzantısı olarak da anlaşılabilir. Hukuk, tarih, filoloji ve sosyoloji gibi gelenekler bu bilimlerin modern görüşlerini daha yakın bir şekilde yansıtan hallere doğru evrim , antropolojinin de içinde yer aldığı sosyal bilimlerin gelişimi gerçekleşmiştir. Aynı zamanda, Aydınlanma’ya karşı romantik bir tepki olarak ortaya çıkan Johann Gottfried Herder ve daha sonraları Wilhelm Dilthey gibi düşünürlerin çalışmaları “kültür kavramı”nın temelini oluşturmuştur ki bu kavram antropoloji disiplininin temelini oluşturur denilebilir Kurumsal olarak, antropoloji 17., 18., 19. ve 20. yüzyıldaki Avrupa kolonizasyonu sırasında doğal tarihin (natural history, zaman zaman doğa tarihi) gelişmesiyle ortaya çıkmış, gelişmiştir. Bu zamanlardaki genelde ‘ilkel insanların’ incelenmesi olarak görülen alanla karakterize olmuş ilk etnografik çalışmalar ortaya çıkmıştır. Bu dönemlerde ortaya çıkan bazı ünlü etnografik çalışmaların kökeni de kolonyal yönetimin isteğine dayanır; örneğin Edward Evan Evans-Pritchard’ın Azandi halkına dair çalışması gibi. Geç 18. yüzyılda, Aydınlanma düşüncesi insan topluluklarını ampirik olarak gözlemlenebilecek belirli prensiplere göre hareket eden doğal bir fenomen olarak betimlemişti[1]. Bazı açılardan, Avrupa kolonilerindeki dil, kültür, fizyoloji, teknoloji, gelenek ve inançların araştırılması ve incelenmesi bu yerlerdeki fauna ve floranın araştırılması ve incelenmesinden farklı değildi. Bununla birlikte kültürel uygulama, özellikle son dönemlerde, büyük değişikliğe uğramıştır ve bugün antropolojinin kolonyal dönemin ve Avrupa’nın bu dönemdeki düşüncesi ve uygulamalarının bir uzantısı olarak tanımlanması veya görülmesi doğru değildir.

Sponsorlu Bağlantılar

Antropoloji hızlı bir şekilde doğal tarihten ayrılarak ayrı bir disiplin olma yolunda gelişti ve 19. yüzyılın sonlarına doğru modern şekline büyük oranda yaklaştı. 1935’de örneğin, T. K. Penniman disiplinin tarihini konu alan “A Hundred Years of Anthropology” yani “Antropoloji’nin Bir Yüzyılı” isimli eseri kaleme almıştır. Erken dönem antropolojide, ünilinealizm yani tüm toplulukların, tek bir evrimsel süreçten en ilkelden en gelişmişe geçtiğini öne süren fikir hakimdi. Buradan hareketle Avrupaî olmayan topluluklar bu evrimsel süreç içerisinde ‘yaşayan fosiller’ olarak görülüyordu ve Avrupa’nın geçmişini anlamak için incelenebilecekleri fikri yaygındı.

Çeşitli toplulukların göçleri büyük oranda doğru bir şekilde ortaya çıkarılmıştır; Paul Rivet’in ilk kez Büyük Okyanus’daki Polenezya göçlerini doğru bir şekilde saptaması gibi. Son olarak ırk kavramı ve ilgili kavramlar, insan türü içindeki biyolojik çeşitliliğin doğasını anlamak için, antropometri gibi çeşitli araçlar ve uygulamalar ile birlikte geliştirilmiştir. Bununla birlikte daha sonra ırk ve ilgili kavramlar bilimsel ırkçılık olarak anılacak şekilde farklı ve daha ideolojik bir bazda kullanılmışlardır. Bugün ırk kavramı ve ilgili çeşitli kavramlar antropoloji içerisinde geçerliliğini yitirmiştirler ve bilimsel bir kavram olarak kullanılmamaktadırlar; bilimsel kökenlerini veya uygulamalarını yitirmişlerdir denilebilir. Ayrıca eski literatürde “ırk” kavramının kullanıldığı çoğu anlam için bugün “etnisite” terimi tercih edilmektedir. 20. yüzyılda akademik disiplinler üç ana alan içerisinde düzenlenmeye başlanmıştır. Bilimler veya Türkçe’de daha sık kullanılan haliyle fen bilimleri tekrarlanabilir ve karşıtı kanıtlanabilir deneyler sayesinde doğa kanunlarının elde edilmesini amaçlarken, beşerî bilimler farklı millî gelenekleri, tarih ve sanat şeklinde incelemeyi amaçlar. Sosyal bilimler ise sosyal (toplumsal) fenomenlerin tanımlanması ve incelenmesini saplayacak bilimsel metotların geliştirilmesi ve sosyal bilgi için evrensel bir temelin oluşturulabilmesi gibi amaçlarla ortaya çıkmıştır. Bir akademik disiplin olarak antropoloji ise barındırdığı alt dalların benimsediği farklı yöntemler ve interdisipliner çalışmalara bağlı olarak bu kategorilerden hiçbirine rahatlıkla konmamaktadır.

Antropoloji Alt Dalları

Aşağıda liste halinde antropoloji biliminin birlikte çalıştığı, zaman zaman içine aldığı zaman zaman içinde yer aldığı alanlar ve kendi alt-alanları sıralanmıştır:

 • Adli antropoloji
 • Biyolojik Antropoloji
 • Dil Antropolojisi
 • Paleoetnobotanik
 • Paleopatoloji
 • Tıbbî antropoloji
 • Primatoloji
 • Paleoantropoloji
 • Osteoloji
 • Kültürel antropoloji (ayrıca Sosyal antropoloji)
  • Sanat antropolojisi
  • Hukuk antropolojisi
  • Din antropolojisi
  • Uygulamalı antropoloji
  • Kültürler-arası çalışmalar
  • Siber antropoloji
  • Gelişim antropolojisi
  • Çevresel antropoloji
  • İktisadi antropoloji
  • Ekolojik antropoloji
  • Etnografi
  • Etnomüzikoloji
  • Feminist antropoloji
  • Tıbbî antropoloji
  • Psikolojik antropoloji
  • Siyasi antropoloji
  • Kamu antropolojisi
  • Sembolik antropoloji (veya semboller/simgeler antropolojisi)
  • Görsel antropoloji
 • Lengüistik antropoloji (yani dilsel antropoloji)
  • Senkronik lengüistik (eşzamanlı dilbilim veya eşsüremli dilbilim)
  • Diyakronik lengüistik (artsüremli dilbilim)
  • Etnolengüistik
  • Sosyolengüistik
 • Arkeoloji
  • Tropoloji*(müzik eşliğinde olan bilim dalı)
Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Antropoloji Nedir? Antropoloji Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.