Ana Sayfa » Sözlük » Coğrafya Nedir? Coğrafya Ne Demektir? Anlamı

Coğrafya Nedir? Coğrafya Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Coğrafya Nedir? Coğrafya Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Coğrafya nedir, Coğrafya ne demektir, Coğrafya kelimesinin tanımı, Coğrafya kelimesinin eş anlamlısı, Coğrafya kelimesinin ingilizce karşılıkları, Coğrafya ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Coğrafya hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Coğrafya Tanımı

Coğrafya kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve Coğrafya kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim

2. Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü
Süratli otomobiller artık şehrin coğrafyasını da hüviyetini de değiştirdi.” – A. Ş. Hisar

Coğrafya Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Coğrafya kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Coğrafya kelimesinin eş anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Coğrafya kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Coğrafya kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Coğrafya İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Coğrafya kelimesi ile ilgili Coğrafya ve deyimler aşağıdaki gibidir;

 •  Coğrafya kelimesinin geçtiği herhangi bir Coğrafya veya deyim bulunamamıştır.

Coğrafya İle İlgili Birleşik Sözler

Coğrafya kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

beşerî coğrafya
doğal coğrafya
fiziki coğrafya
genel coğrafya
siyasi coğrafya
tarihî coğrafya
umumi coğrafya
bitki coğrafyası
dil coğrafyası
ekonomi coğrafyası
insan coğrafyası
nüfus coğrafyası
şehir coğrafyası
tarım coğrafyası
ticaret coğrafyası
ülkeler coğrafyası

Coğrafya İngilizcesi

Coğrafya kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

 •  Coğrafya – geography

Coğrafya Hakkında Detaylı Bilgi

Coğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim dalıdır Yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafya sözcüğü Yunanca gaia (yer) ve gráphein (yazmak, betimlemek) sözcüklerinden türemiştir. Türkçesi Yerçizim sözcüğüdür. Gress ve Leinhart (1994), coğrafyayı 4 özellikle karakterize edilen bir disiplin olarak tanımlamaktadırlar.

 • Birincisi bir yere eşsiz bir karakter kazandıran, yeryüzü üzerindeki özelliklerin dağılımıdır (örneğin dağlar, ırmaklar, denizler vb.).
 • İkincisi, bazı şeylerin oldukları yerlerde ve zamanda neden ve nasıl meydana geldiğini anlamaktır (örneğin yanardağlar gibi).
 • Üçüncüsü, meydana gelen olayların, diğer olaylarla ilgisi ve bağlantısıdır (örneğin yağmur ormanlarının tahribi).
 • Sonuncusu, coğrafyanın haritalar ile bilgilerin ve düşüncelerin iletişimini sağlamasıdır.

Bu dört özellik birbiri ile çok çeşitli yollardan etkileşim içindedir. Bunlardan ilk üçü coğrafyanın dayanak ilkeleridir. Sonuncusu ise coğrafî araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin söylenişidir.

Coğrafya1

Coğrafyanın bu değişik yönleri arasındaki etkileşim, onu tanımlama amaçlı olarak kesin çizgilerle bölünmesini zorlaştırır. Coğrafi beceriler, yerler , fizikî, beşerî ve çevre coğrafyası biçiminde bir bölümleme, bunlardan bir veya iki alanın coğrafya eğitiminin çeşitli basamaklarında yer alması; öğrencinin çeşitli alanlar arasındaki ilişkiyi anlamasının engellenmesi şeklinde bir sonuç doğurabilir.

Coğrafya, bazı yeteneklerin gelişimini ve kavramların anlaşılmasını içerir. Bu kavram ve yetenekler ise fizikî çevre (ortam), beşerî çevre ve bunlar arasındaki ilişki ile ilgilidir.

Coğrafi Bilgi

Coğrafi Bilgi, bir coğrafi varlık hakkındaki bilgidir. Yersel bilgi türüdür. Bu bağlamda Yer mekânsal bilgi olarak da adlandırılır. Coğrafi Bilgi, birbirleriyle bağlantılı üç ayrı bilgiden oluşur:

 1. Coğrafi Konum Bilgisi: Konumsal Bilgi türüdür. Bu bağlamda Yer konumsal Bilgi olarak da adlandırılır. Coğrafi varlığın yeryuvarına ilişkin belli bir datum (referans sistemi) ve projeksiyon(izdüşüm) düzenindeki konum (koordinat) bilgisidir.
 2. Öznitelik Bilgisi: Coğrafi varlığa ilişkin öznitelik ile öznitelik değeri bilgisidir.
 3. Topolojik Bilgi: Matematik (Sayıbilim) biliminin bir alt dalı olan Topoloji bilimi esasları çerçevesinde; bir coğrafi varlığın, diğer coğrafi varlıklara göre komşuluk ilişkileri (sağında, solunda, başında, sonunda, vb.) hakkındaki bilgidir.

Araştırma Dalları

Fiziki coğrafya ve beşeri coğrafyadır. Fiziki coğrafya yeryüzünün fiziksel özellikleri (yer, su, hava ve canlılar) ile ilgilenirken beşeri coğrafya bu fiziksel özelliklere göre şekillenmiş insan yaşayışı, ekonomisi gibi toplumsal konularla ilgilenmektedir.

Coğrafi Yer Şekilleri

 • Kıta, Ada, Yarımada, Takımada, Kıstak
 • Ova, Plato, Vadi
 • Sıradağ, Uçurum, İn, Yanardağ, Yanardağ krateri, Krater, Dikit, Sarkıt, Traverten, Maar
 • Okyanus, Deniz, Boğaz, Körfez, Koy, Kapalı deniz, Burun, Irmak, Göl, Deniz kulağı, Delta, Kıyı gölü, Fiyord, Bentik
 • Buzul, Moren, Buzdağı, Buzul gölleri, Buzkar, Buzul teknesi
 • Çalılık, Çöl, Tundra, Savana, Tropikal orman, Orman, Bataklık, Mercan resifi, Mercan adası, Kanyon, Bozkır, Maki, Yayla, Obruk, Tayga, Vaha, Podzol, Kumul, Dolin, Düden, Polye, Uvala,Yardang, Lapya

Coğrafi Olaylar

Deprem, Sel, Lav, Fay hattı, Çığ, Toprak kayması, Tsunami, Yanardağ, Kaynaç, Erozyon, Yanardağ set gölü, Magma, Magmatik kayaçlar, Tortul kayaçlar

Yerleşim Birimleri

Mahalle, Köy, Kasaba, Belde, Bucak, Semt, İlçe, İl, Ülke

İnsanlar Tarafından Yapılan Coğrafya Değişiklikleri

Tepe, Set, Baraj, Bent gölü, Kurutulmuş arazi, Sulama, Tarla, Çayır, Tünel, Bent, Köprü, Su Kemeri, Yol,Tünel, Tarım

Siyasi

Koridor, Anklav, Eksklav, Göç

Sınıflandırılması gereken terimler

 • Su (tatlı/tuzlu/çorak/kirletme vs. dahil), Tuzlu su, Tuz
 • Ülkeler, İller, Yerbilimi

Coğrafyanın Geçmiş

Diğer bütün bilimler gibi coğrafya’da gereklilik sebebiyle ortaya çıkmıştır. Eski çağlarda Mısır uygarlığında verimli toprakların nerede olduğu ve nasıl kullanılacağı gibi konular ayrıca her yıl gerçekleşen sellerin sonuçlarını bulmak ve zararlarını en aza indirmek için coğrafyayı kullanmışlardır. Dönemin göçebe toplulukları ise su kaynaklarını, yerleşecekleri yerleri ve yolları bulabilmek için kolay haritalar yapmışlardır.

Eski Yunanlılar ise verimli alanların kıtlığından dolayı denizcilikle ilgilenmiş ve bu alanda coğrafyayı geliştirmişlerdir. Miletoslu Hekataios’un İÖ 500’de yazdığı kitabın ilk coğrafya yapıtı olduğu varsayılır.Ayrıca Klaudios Ptolemaios’un Geographike hyphege-sis kitabında harita yapım yöntemlerinden bahsetmiş ve bu alanda coğrafyaya büyük katkıda bulunmuştur. Eratosthenes, SurluMarinus ve Ptolemaios da bugün kullandığımız paraleller ve meridyenlerden oluşan düzenin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.

Karakteristik olarak yayılmacı olan Roma İmparatorluğu döneminde coğrafya daha çok askeri amaçlar için kullanıldı ve geliştirildi. Coğrafi şartların savaş üzerindeki etkileri bağlamında yer ve hava incelemelerinde bulundular ayrıca haritacılıkta askeri alanda geliştirildi.

İslam dünyasında ise Havkal’ın 10. yüzyılda yazdığı el-Mesalik ve’l-Memalik (Yollar ve Ülkeler), 9. yüzyılda Belhi’nin yazdığı Suverü-l-Ekâlim (İklim Türleri), 10. yüzyılda Mesudi’nin yazdığı el-Müru-çü’z-Zeheb (Altın Çayırlar) ve 14. yüzyılda İbn Battuta’nın yazdığı Tuhfetü’n-Nuzzarfi Garaibi’l-Emsar adlı yapıtlar öne çıkmaktadır. Ayrıca İslam dünyası tarafından geliştirilen 360 dereceli düzen haritacılıkta hâlâ kullanılmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Pusulanın Avrupa’ya geçmesi sonucunda uzak diyarlara yolculuklar başladı ve yeryüzü hakkında daha geniş bilgiler edinildi. Kristof Kolomb, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, Cabot ve Macellan keşifleriyle haritalar zenginleşti.Anversli Abraham Ortelius 1570’te ilk yeryüzü atlasını yaptı.

Sponsorlu Bağlantılar

1700’lü yıllardan sonra coğrafya yöntem ve biçim olarak daha bilimselleşti. Teleskop ve kronometrenin (süreölçer) bulunuşuyla coğrafi bilgilerin güvenilirliği ve hesapların kolaylığı sağlandı.

1800’lü yıllarda ise coğrafya doğabilimci Alexander von Humboldt Alman bilim adamı ile tarihçi Carl Ritter tarafından akademide ders olarak verilmeye başlandı. Humboldt’un Cosmos (Evren), Ritter’in de Die Erdkunde (Coğrafya) adlı yapıtlarında coğrafya bilgisini düzenli biçimde düzenlemeye çalışarak modern coğrafyanın dayanaklarını attılar.

A. von Humboldt fiziki coğrafyanın C. Ritter ise beşeri coğrafyanın kurucusu olarak kabul edilir.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"Coğrafya Nedir? Coğrafya Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.