Ana Sayfa » Yaşam » Adalet Meslek Yüksek Okulu (MYO) İş İmkanları, Ders İçerikleri

Adalet Meslek Yüksek Okulu (MYO) İş İmkanları, Ders İçerikleri

Sponsorlu Bağlantılar

Adalet myo ders içerikleri nelerdir, adalet mezunları iş olanakları nelerdir, adalet meslek yüksek okulu mezunları için iş imkanları nelerdir, adalet myo mezunları nerelerde çalışabiliyorlar.

Adalet MYO iş İmkanları

Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunları için bir çok insan bir çok şey söylemektedir. Kimi insanlar bu bölümden mezun olduktan sonra çok iyi imkanların karşına çıktığını söylerken kimi insanlar ise tabir-i caizse süründüklerini söylemekteler. Bundan dolayı buradan birşey söylemek doğru olmaz. Fakat bu bölümü düşünenler veya bitirenlerin öncelikle etrafına dikkat etmeleri ve bu iş ile ilgileri olanlardan yardım almaları en doğrusu olacaktır.

Adalet Meslek Yüksek Okulu Ders İçerikleri

I. YARIYIL

DERSİN ADI: KAMU HUKUKU BİLGİSİ

-Devlet İktidarının Sınırlanması: Anayasal Devlet ve Kurallar Hiyerarşisi, Kişi Hakları, Devlet İktidarını Sınırlayan Hukuki Faktörler ve Kurumlar,
-Demokratik Meşruluk Anlayışları: Millet Egemenliği Kuramı ve Halk Egemenliği Kuramı,
-Temsili Demokrasilerde Yönetici-Yönetilen İlişkisi,
-Demokrasilerde Çoğunluk İlkesi
-Çoğulcu (Pluralist) Demokrasi Anlayışı
-Egemenliğin Kullanılmasına Göre Hükümet Biçimleri: Temsili Hükümet, Yarı Temsili Hükümet, Yarı Doğrudan Hükümet, Doğrudan Hükümet,
– Yürütme Erki,
– Yasama Erki,
– Erkler Arasındaki İlişkiler: Kuvvetler Ayrılığı, Kuvvetler Birliği (Meclis Hükümeti

DERSİN ADI: İDARE HUKUKU BİLGİSİ

İdare Hukuku Bilgisi dersi bir dönem, haftada iki saat okutulmaktadır. Öğrencilere bu derste, İdari Teşkilat, Kamu hizmeti, Kolluk, Özendirme ve destekleme faaliyetleri, Kamu malları, Kamu personeli konularında genel, öz ve uygulamaya yönelik bilgiler verilmektedir. Ders saatinin sınırlı olması sebebiyle Hukuk Fakültelerinde İdare Hukuku I  ve İdare Hukuku II başlığı altında okutulan iki dönemlik haftada dörder saat kredili ders kapsamındaki tüm konular bakımından fakat ancak önemli noktalarına değinmek ve ayrıntılarına girmemek şeklinde bir anlatım planı izlenmek suretiyle ders işlenmektedir.

DERSİN ADI: ÖZEL HUKUK BİLGİSİ

-Hukuka Giriş
-Kişiler Hukuku
-Aile Hukuku
-Eşya Hukukunun Temel İlkeleri

DERSİN ADI: DAKTİLOGRAFİ I II

– Türk klavyesinin öğretilmesi ile ilgili sistem çalışmaları yapılır.
– Öğrencinin hatasız ve seri yazması sağlanır.
– Zaman zaman yapılan çalışmalarla öğrenciler izlenir.
– Bunda belirli barajlar uygulanır.
-Birinci sınıflarda baraj dakikada 100 vuruş (Harf) net olarak istenir.

DERSİN ADI: MUHASEBE I

1.MUHASEBENİN TANIMI VE KAVRAMLARI

2.TEMEL MUHASEBE DENKLİĞİ

3.TEMEL MALİ TABLOLAR

4.MUHASEBEDE HESAP KAVRAMI, ŞEKLİ, İŞLEYİŞİ VE KAYIT YÖNTEMLERİ

5.TEK DÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ, GENEL HESAP PLANI VE HESAP PLANI

6.MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN TEK DÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ VE HESAP PLANI

7.HESAP PLANLARINDA KODLAMA YÖNTEMLERİ

8.TEK DÜZEN HESAP PLANINA GÖRE DÖNEM İÇİ İŞLEMLERİ

9.MUHASEBEDE KULLANILAN BELGELER

10.MUHASEBEDE KULLANILAN FİŞLER

11.MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTERLER

12.UYGULAMALAR

DERSİN ADI: BİLGİSAYAR I

– Temel Kavramlar
– Temel Bilgisayar Donanım Parçalarının Özellikleri Ve Çalışma Prensipleri Anlatılır.
– İşletim Sistemleri ( Windows )
– Çeşitli İşletim Sistemlerinin Bilgisayara Yüklenmesi , Kullanımı ve Komutları, İşletim
Sistemlerinin Kullanımı Sırasında Karşılaşılacak Sorunlar ve Çözümleri

DERSİN ADI: ADALET PSİKOLOJİSİ

– Adalet Psikolojisinin Amaçları
– Adalet Psikolojisinin Alanı
– Adalet Psikolojisinde Metod
– Suçluların Sınıflandırılması
– Sanık-Mağdur-Tanık Psikolojisi

DERSİN ADI: TÜRK DİLİ I

– AÇILIŞ KONUŞMASI VE DERS HAKKINDA GENEL BİLGİLER
-DİL NEDİR ?
-YERYÜZÜNDEKİ DİLLER
-TÜRK DİLİNİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ
-DİLİN MİLLET HAYATINDAKİ YERİ
-DİL İLE KÜLTÜR MÜNASEBETİ
-TÜRK DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
-TÜRK DİLİNDEKİ SADELEŞME HAREKETLERİ
-TÜRK DİLİNİN BUGÜNKÜ DURUMU VE YAYILMA ALANLARI
-KONUŞMA DİLİ İLE YAZI DİLİ ARASINDAKİ FARK
-SES BİLGİSİ, TÜRKÇEDE VURGU
– TÜRKÇEDEKİ SES ÖZELLİKLERİ VE SES OLAYLARI

DERSİN ADI: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

-Kısaca Osmanlı toplumsal düzeni.
-Osmanlı yenileşme hareketleri.
-I. Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkesi.
-Osmanlı Devletini paylaşma girişimleri.
-Yerel kongrelerin ortaya çıkışı.
-İzmirin işgali ve Atatürkün Samsuna çıkışı.
-Erzurum Kongresi.
-Sivas Kongresi.
-TBMM’nin açılışı.
-Ulusal devletin oluşumu.
-Ordunun örgütlenmesi ve savaşlar.
-Lozan antlaşması öncesi yapılan milletlerarası antlaşmalar.
-Mudanya Ateşkesi.

DERSİN ADI: GÜZEL SANATLAR I

Anadolu uygarlıkları

Tarih Öncesi ve Hitit
İlk Demir Çağı ve Genç Hitit
Yunan ve Roma Sanatı
İstanbul�da Bizans Sanatı
Batı Sanatı

Ortaçağ Sanatı
İtalyada Rönesans Sanatı
İtalya Dışında Rönesans Sanatı

Maniyerizm
Barok Sanat
18. ve 19. Yüzyıl Batı Sanatı
Yirminci Yüzyılın Sanatı

DERSİN ADI: YABANCI DİL I

Changes, Cambridge University Press ( 1 – 10 )

DERSİN ADI: MALİ MEVZUAT

 • Genel Bilgiler

-Vergi kavramı, diğer mali yükümlerden ayırt edilmesi,
-Vergi hukukunun hukuk düzeni içindeki yeri, anayasal temelleri, kaynakları,

 • Vergi Usul Hukuku

-Vergi idaresi ( yapısı, işleyişi ),
-Vergi yükümlülüğü ve sorumluluğu
-Vergiyi doğuran olay,
-Verginin tarhı,
-Verginin tebliği,
-Verginin tahakkuku,
-Verginin tahsili,
-Vergi hukukunda süreler ve zamanaşımı
-Yükümlülerin ödevleri
-Vergi idaresinin yükümlüleri denetlemesi,
Yoklama, inceleme, arama, bilgi toplama
– Vergi hukukunda idari çözüm yolları
Düzeltme, pişmanlık ve ıslah, uzlaşma, cezalarda indirim

 • Vergi Ceza Hukuku

Vergi Usul Kanununda düzenlenmiş olan ( idari ve adli nitelikteki ) vergi cezaları sistematik bir şekilde incelenmektedir.

 • Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi uyuşmazlıklarının nelerden ibaret olduğu ile bunların çözümünde kullanılan yargısal imkanların neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

 • Türk Vergi Sistemi

Türk Vergi Sisteminde yer alan vergiler, tüm yönleriyle ( vergiyi doğuran olayları,
konuları, matrahları, yükümlüleri gibi ) irdelenmeye çalışılmaktadır.

II. YARIYIL

DERSİN ADI: HUKUK USULÜ BİLGİSİ

I-MADDİ HUKUKUN USUL HUKUKUNDAN AYRIMI VE USUL HUKUKU KAVRAMI. YARGI KOLLARI. MAHKEMELER TEŞKİLATI.
MEDENİ USUL HUKUKU KURALLARININ ÇEŞİTLERİ. NİZALI KAZA VE NİZASIZ KAZA AYRIMI
II-MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİ KURALLARI. İŞBÖLÜMÜ AYRIMI (Hukuk Mahkemeleri ve Ticaret Mahkemeleri arasında)
III-DAVA HAKKINDA GENEL BİLGİ. DAVADA TARAFLAR. DAVA ARKADAŞLIĞI ( İhtiyari Ve Zaruri Dava Arkadaşlığı ) DAVAYA VEKALET.
IV-USULİ İŞLEMLER (USUL MUAMELERİ VE USUL SÖZLEŞMELERİ )
V-MEDENİ USUL HUKUKUNDA YARGILAMAYA İLİŞKİN OLAN İLKELER.
VI-DAVA ŞARTLARI  İLK İTİRAZLAR  DAVA VE DAVA ÇEŞİTLERİ.
VII-DAVANIN AÇILMASI ( DAVA DİLEKÇESİ  CEVAP LAYİHASI )
TAHKİKAT. DAVANIN AÇILMASININ SONUÇLARI
VIII-DAVA KONUSUNUN TEMLİKİ.
IX-ISLAH
X-İSPAT VE DELİLLER ( KESİN DELİLLER/TAKDİRİ DELİLLER )
XI-İHTİYATİ TEDBİRLER
XII-DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI
XIII-TARAFLARIN YARGILAMAYA SON VEREN İŞLEMLERİ (FERAGAT  KABUL  SULH)
XIV-TAHKİKATIN SONA ERMESİ
XV-HÜKÜM
XVI-KANUN YOLLARI
1-TEMYİZ
2-TASHİHİ KARAR ( KARAR DÜZELTME )
MUHAKEMENİN İADESİ

DERSİN ADI: ÖZEL HUKUK BİLGİSİ II

1)Borçlar Hukuku Genel Hükümler: Borç kavramı ve borçların kaynağı olarak
sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme bu dersin başlıca konularıdır. Sözleşmelerin kuruluşu, geçerlilik şartları, temsil, özellik arz eden borç ilişkileri (üçüncü kişinin fiilini taahhüt, üçüncü kişi yararına sözleşme, müteselsil borçluluk, şarta bağlı borçlar, cezai şart, pey akçesi) alacağın temliki ve borçların devri bu konularla birlikte incelenmektedir. Ayrıca, sorumluluk kavramı, kusursuz sorumluluk ve türleri, borçtan doğan hukuki sonuçlar ve borcun ifası konuları da bu ders kapsamında ele alınmaktadır.
2) Miras Hukuku: Kanuna dayanan mirasçılık, murisin iradesine dayanan mirasçılık (kanuni mirasçılık, iradi mirasçılık) ve mirasın intikali ana başlıkları altında zümre sistemi, ölüme bağlı tasarruflar ve türleri, mirasın reddi ve taksimi bu dersin başlıca konularıdır.

DERSİN ADI: İDARİ YARGILAMA USULÜ BİLGİSİ

İdari Yargılama Usulü Bilgisi derslerinde de aynı şekilde idari yargılama usulünün tüm konularına değinmekte ve uygulamaya yönelik pratik bilgilere ağırlık vermektedir. Anlatılan konu başlıkları, İdari Yargı Teşkilatı, Görev ve Yetki, Dava Türleri, Davanın tarafları, Süre, Yargılama Safhaları,Yürütmenin Durdurulması, Kanun yolları şeklindedir.İdari Yargılama Usulü ile ilgili konulara, bir dava dilekçesini esas alarak, ilgili tüm kanuni düzenlemeleri içerecek şekilde değinmek amaçlanmaktadır.

DERSİN ADI: TİCARET HUKUKU BİLGİSİ

I. Ticari İşletme Hukuku

1.Ticari işletme
2.Ticari İşler ve Tabi Oldukları Hükümler
3.Tacir ve Tacir Sıfatının Sonuçları
4.Ticaret Sicili
5.Ticaret Unvanı
6.Haksız Rekabet
7.Ticari Defterler
8.Cari Hesap
9.Tüccar Yardımcıları

II. Ortaklıklar Hukuku

 • Ortaklık Kavramı
 • Kollektif Ortaklık
 • Anonim Ortaklık

III. Kıymetli Evrak Hukuku

1. Kıymetli Evrak Hukukuna Giriş ve Genel Hükümler

DERSİN ADI: MUHASEBE II

1.DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

10.MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİ GEREKTİREN NEDENLER
11.ENVANTER VE DEĞERLEME
12.HESAPLARIN KAPATILMASI VE ERTESİ YIL AÇILMASI

2.ENVANTER VE DEĞERLEME İŞLEMLERİNİN YAPILIŞI
20.DÖNEN VARLIKLARIN ENVANTER VE DEĞERLEMESİ
21.DURAN VARLIKLARIN ENVANTER VE DEĞERLEMESİ
22.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARIN ENVANTER VE DEĞERLEMESİ
23.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARIN ENVANTER VE DEĞERLEMESİ
24.ÖZKAYNAK HESAPLARININ ENVANTER VE DEĞERLEMESİ
25.GİDER VE GELİR HESAPLARININ ENVANTER VE DEĞERLEMESİ

3.HESAP PLANI, MİZANLAR, DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI
30.HESAP ÇERÇEVESİ, GENEL HESAP PLANI VE HESAP PLANI
31.MİZANLAR
32.DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI

4.MALİ TABLOLAR İLKELERİ, MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI
40.MALİ TABLOLAR İLKELERİ
41.MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI

5.UYGULAMA

DERSİN ADI: BİLGİSAYAR II

 • MS Excell paket programının özelliklerini anlamak ve alt yordamlarını kullanmak
 • Çalışma Sayfasını Yapılandırma, Çalışma Sayfasını Boyutlandırma, Hücre Biçimlendirme
 • Hücrelere Formül Girme, Verileri Sıralama, Etkileşimli Hesaplamalar, Verilere Göre Grafik Çizme Veri Süzme, Otomatik Süzme, Gelişmiş Süzme, Geniş Rapor Alma

DERSİN ADI: AVUKATLIK VE NOTERLİK MEVZUATI

AVUKATLIK MEVZUATI

Avukatın iş sahibi ile Devlet arasındaki özel konumu ve bununla bağlantılı sorunlar:
1)Avukatın iş sahibinin temsilcisi ve mutemedi olması
2)Avukatın Hakimin yardımcısı sıfatıyla oynadığı rol
Avukatlığın özel konumu nedeniyle ortaya çıkan sorunlar:
1)Avukatlığın kamu hizmeti olup olmadığı sorunu
2)Avukatlığın serbest meslek olması
3)Avukatın bağımsızlığı
Mesleğe kabul için gerçekleşmesi gereken şartlar:
1)Olumlu şartlar
2)Olumsuz şartlar
3)Avukatlıkla birleşebilen işler
Mesleğe kabul için tamamlanması gereken işlemler:
Avukatlık stajı
Baro Levhası:
1)Baro Levhasına yazılan avukatın iş ve dava takibi bakımından yetki çevresi
2)Başka Baroya nakil
3)Levhadan silinme
Avukatlık tekeli:
1)Avukatla takip zorunluluğunun bulunmaması kuralı
2)Dava ehliyeti ile davaya vekalet ehliyeti kavramlarının birbirinden ayrılması
3)Fiil ehliyeti bakımından yapılan ayrımın dava ehliyetine uygulanması (Tam ehliyetliler Sınırlı ehliyetliler Tam ehliyetsizler Sınırlı Ehliyetsizler)
4)Dava açıldıktan sonra dava ehliyetinin kaybı
5)Davaya vekalet ehliyeti (Davaya vekalet ehliyeti bulunmayan kimsenin açmış olduğu davanın akıbeti Mümeyyiz küçük veya mümeyyiz kısıtlıya yapılacak tebligat Geçerli olarak açılmış bir davada davaya vekalet ehliyeti bulunmayan vekilin duruşmaya gelmesi Davaya vekalet ehliyeti bulunmayan kimselerin muvazaalı yollardan alacak devralarak avukatlara ait yetkileri kullanmalarının sonuçları)
6)Avukatla takip zorunluluğu (Medeni Usul ve Ceza Usul Hukukunda)
7)Avukatlık tekeline dahil olmayan durumlar
8)Avukatlık tekelinin kapsamı
9)Avukatlık tekelini ihlal etmenin sonuçları
Avukatın mesleki yükümlülükleri:
1)Sadece belirli nitelikleri haiz avukatlara ilişkin yasaklamalar
2)Avukatların görevleriyle ilgili yükümlülükleri ve Avukatlık Kanununun 534 üncü maddesi hükmü
3)Avukatlık kanununda açıkça sayılan yükümlülükler
Avukatın hakları:
1)Avukatın iş sahibinden ücret dışında kalan parasal talepleri
2)Savunma dokunulmazlığı
3)Dosya inceleme hakkı
4)Örnek çıkarma hakkı
5)Tebligat yapma hakkı
6)Teklif olunan işi reddetme hakkı
Vekalet Sözleşmesi: (Temsil Hizmet Sözleşmesi Eser Sözleşmesi ve Avukatlık Sözleşmesi ile Vekalet sözleşmesi aralarındaki farklar)
Avukata temsil yetkisi verilmesi:
Temsil Belgesinin türleri
1)Özel dava vekaletnamesi
2Genel dava vekaletnamesi
3)Temsil belgesini düzenleyecek makam
Davaya vekaletin kapsamı:
1)Avukata özel yetki verilmesini gerektirmeyen işlemler
2)Özel yetki verilmesini gerektiren işlemler (Kanun hükmü gereğince – İçtihatlar gereğince)
3)Özel yetkisi bulunmayan avukatın özel yetkiyi gerektiren bir işlemi yapmasının sonuçları
4)Davada avukatla temsil edilen kimsenin durumu
Davaya vekaletin sona ermesi:
Avukatlık ücretine ilişkin sorunlar:
1)Ücret sözleşmesinin geçerlilik şartları (Esasa ilişkin Şartlar Şekle ilişkin şartlar)
2)Hasılı davaya iştirak yasağı
3)Ücret Sözleşmesinin geçersizliğinin ileri sürülmesi ve hakkın kötüye kullanılması yasağı
4)Avukatlık ücretinin davayı kaybeden tarafa yükletilen vekalet ücretinden farkı
5)Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
Avukatın hukuki sorumluluğu:
1)Avukatın sözleşmesel sorumluluğu
2)Avukatın sözleşme dışı sorumluluğu
3)Avukatın üçüncü kişilere karşı sorumluluğu
Adli yardım:
1)Şartları
2)Sağlayacağı muafiyetler
3)Usul
NOTERLİK MEVZUATI
1)Kuruluşu
2)Yetki çevresi
3)Noter Odaları Görevleri
4)Türkiye Noterler Birliği Görevleri
5)Noterlerin sınıflandırılması
Mesleğe Kabul:
1)Noterlik Stajı (Staj şartı aranmaksızın mesleğe kabul edilebilecek kimseler)
2)Atama
3)Atamadan sonra yapılacak işlemler
Noterlik Dairesi ve personeli
Noterler hakkındaki yasak ve yükümlülükler
Noterlerin görevleri (Genel ve Özel olarak)
Noterlik işlemlerinde uyulacak şekiller
Noterlerin belgelendirdikleri işlemlerin ispat gücü
Noterlerin hukuki sorumlulukları

 

DERSİN ADI: TÜRK DİLİ II

-KELİME BİLGİSİ
-TÜRKÇEDEKİ EKLER VE EKLERİN BİRLEŞMESİNDEKİ ESAS KURALLAR
-CÜMLE KURMA
-CÜMLELERİ ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ
-İYİ VE DOĞRU YAZMANIN KURALLARI
-CÜMLE BOZUKLUĞUNUN NEDENLERİ VE DÜZELTİLMESİ
-İMLA KURALLARININ VE NOKTALAMA İŞARETLERİNİN YANLIŞ KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN CÜMLE BOZUKLUKLARI
-KELİMELERİN ANLAMLARININ BİLİNMEMESİNDEN VEYA YANLIŞ KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN CÜMLE BOZUKLUKLARI
-CÜMLE ÖGELERİNİN UYUMSUZLUĞUNDAN KAYNAKLANAN CÜMLE BOZUKLUKLARI
-BİLİNÇSİZCE KURULAN DEVRİK CÜMLELERİN MEYDANA GETİRDİĞİ CÜMLE BOZUKLUKLARI
-KELİMELERİN SIRALAMASINDAKİ HATADAN KAYNAKLANAN CÜMLE BOZUKLUKLARI
-KONUŞMADA YAPILAN VURGU HATALARI
-RESMİ YAZILARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

DERSİN ADI: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

-Lozan müzakereleri ve Lozan Antlaşması.
-İzmir İktisat Kongresi ve Cumhuriyetin iktisat politikaları.
-Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, hilafetin kaldırılması.
-Cumhuriyet ve demokrasi.
-Siyasal devrimin sağlamlaştırılması ve ulusal devlet.
-Laiklik.
-Demokratikleşme girişimleri ve tepkiler. (Şeyh Sait isyanı, İzmir suikastı girişimi, Menemen olayı)
-Hukuk devrimi ve laiklik.
-Genel değerlendirme.

DERSİN ADI: YABANCI DİL II

Changes, Cambridge University Press ( 1 – 10 )

DERSİN ADI: YARGI ÖRGÜTÜ

-Hukuk Devleti ve Yargı Erki,
-Yargı Bağımsızlığı,
-Hakimler,
-Savcılar,
-Kalem Görevlileri,
-Yargı Örgütü ile İlgili İdari Organlar ve Diğer Meslekler,
-Mahkemelerin Sınıflandırılması ve Türk Yargı Örgütünün Şeması
-Adli Yargı Örgütü,
-İdari Yargı Örgütü,
-Hesap Yargısı,
-Askeri Ceza Yargısı,
-Uyuşmazlık Mahkemesi,
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu.

DERSİN ADI: POLİS MEVZUATI

BİRİNCİ BÖLÜM

1-Genel Güvenlik ve Zabıta Kavramı
2-Türk Zabıta (Kolluk ) Teşkilatının Tarihi Gelişimi
A-Eski Türklerde Zabıta
B-Osmanlılarda Zabıta
C-Cumhuriyet Döneminde Zabıta
3-Zabıta Çeşitleri ve Görev Alanları
A-Genel Kolluk
a-Polis
b-Jandarma
c-Sahil Güvenlik Komutanlığı
B-Özel Kolluk
a-Çiftçi Malları Koruma Kolluğu
b-Köy Korucuları ve Köy Bekçileri
c-Kır Bekçileri
d-Orman Kolluğu
e-Özel Güvenlik Teşkilatı
f-Gümrük ve Tekel Zabıtası
C-Yardımcı Kolluk
a-Kolluk Yetkisi Kullanan Gemi Kaptanları
b-Türkiye Elektrik Kurumu Tesislerini Koruma Görevlileri
c-Devlet Demiryolları İşletmesi
d-Çarşı ve Mahalle Bekçileri
4-Teşkilatın Hiyerarşik Yapısı
5-Emniyet Teşkilatının Genel İdare İçindeki Yeri

İKİNCİ BÖLÜM

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanuna Göre Polisin Yapılanması
1-Teşkilatlanmaya Genel Bakış
2-Hizmet Esasına Göre Teşkilatlanma
A-Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı
a-Emniyet Genel Müdürü
b-Genel Müdür Yardımcıları
c-Daire Başkanları
d-Şube Müdürleri
B-Merkeze Direk Bağlı Kuruluşlar
a-Polis Akademisi
b-Polis Kolejleri
c-Polis Eğitim Merkezleri
d-Polis Okulları
e-Polis Bölge Kuruluşları
C-Taşra Teşkilatı
a-İl Emniyet Müdürlükleri
b-İlçe Emniyet Müdürlükleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Polisin, 2559 Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Diğer Yetki veren yasalardan kaynaklanan Görev ve yetkileri
1-Görev Kavramı
a)Emir
b)Yetki
c)Ast-Üst İlişkileri
d)Polis Halk İlişkileri
e)Planlama ve Koordinasyon
f)Polis Adliye İlişkileri
2-Polisin Mevzuattan Kaynaklanan Yetkileri
a- Arama yetkisi
b- Belirli yerlere girme yetkisi
c-El koyma yetkisi
d-Engel olma yasaklama (önleme) yetkisi
e-Zorla Getirme ve ifade alma yetkisi
f-İstihbarat toplama yetkisi
g-Faaliyetten men etme yetkisi
h-Kimlik sorma ve tespit etme yetkisi
i-Parmak izi ve fotoğraf alma yetkisi
j-Silah kullanma yetkisi
k-Yakalama ve gözaltında tutma yetkisi
l-Zor kullanma yetkisi
m-Zorunlu ikamete tabi tutma yetkisi
Polisin bu yetkileri Anayasa ve yasalar çerçevesinde bağlantılı olarak etraflıca anlatılacaktır.
3-Polisi ilgilendiren bazı mevzuatlar
A-Devletin Temel Nizamı ile İlgili Mevzuat
a-İnkılap Kanunları
b-Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Hakkında Kanun
c-Türk bayrağı Kanunu
d-Pasaport Kanunu
e-Yabancıların Türkiye’de Seyahat ve İkametleri Hakkında Kanun
Bu yasaları içeren konular hakkında öğrencilere kısaca bilgi verilecektir.

III.YARIYIL

DERSİN ADI: CEZA HUKUKU BİLGİSİ

-Ceza Hukukunda Kanunilik İlkesi
-Suçun Unsurları Dışında Kalan Koşullar: Objektif Cezalandırılabilirlik Koşulları, Önkoşullar, Koğuşturma Koşulları
-Suçun Yapısal Unsurları: Tipe Uygun Eylem, Hukuka Aykırılık, Kusurluluk

DERSİN ADI: İCRA HUKUKU BİLGİSİ

I-İCRA TEŞKİLATI
A-Asli organlar
1-İcra dairesi
2-İcra tetkik mercii
3-Yargıtayın ilgili özel dairesi
B-Feri organlar
1-Mahkemeler
2-Cumhuriyet savcılıkları
3-Adalet müfettişleri
II-TAKİP YOLLARI
A-İlamlı takip yolları
1-Para alacağına ilişkin ilamların icrası
2-Paradan gayri şeylere ilişkin ilamların icrası
B-İlamsız takip yolları
1-Para veya teminat alacağına ilişkin haciz yolu ile takip
2-Rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip
a-Menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takip
b-Gayrimenkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takip
3-Kambiyo senedine dayanan haciz yoluyla takip
III- İHTİYATİ HACİZ

DERSİN ADI: DAKTİLOGRAFİ III IV

– Türk klavyesinin öğretilmesi ile ilgili sistem çalışmaları yapılır.
– Öğrencinin hatasız ve seri yazması sağlanır.
– Zaman zaman yapılan çalışmalarla öğrenciler izlenir.
– Bunda belirli barajlar uygulanır.
1-Birinci sınıflarda baraj dakikada 100 vuruş (Harf) net olarak istenir.
2-İkinci sınıflarda baraj dakikada 150 vuruş (Harf) net olarak istenir.
– Yıl sonuna kadar öğrencinin hukuki yazıları şekilli olarak yazması ve bunun üzerinden not
alması sağlanır.

DERSİN ADI: BİLGİSAYAR III

 • Internet Nedir?
 • Internet Temel Kavramları
 • Internet uygulamalarının kullanımı ve Internette güvenlik ilkeleri.
 • Web sayfası hazırlama ve yayınlama

DERSİN ADI: MUHASEBE III
1.MALİYET MUHASEBESİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

2.MALİYET MUHASEBESİNİN AMAÇLARI

3.MALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI

4.ÜRETİM MALİYETİ

5.TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE MALİYET HESAPLARININ İŞLEYİŞİ

6.MALİYET DAĞITIM YÖNTEMLERİ

7.SİPARİŞ MALİYET SİSTEMİ

8.SAFHA MALİYET SİSTEMİ

9.BİLEŞİK MALİYET YÖNTEMİ

10.STANDART MALİYET YÖNTEMİ

DERSİN ADI: ADLİ TIP

-Adli tıbbın konusu, önemi ve gelişimi
. Hekimlerin adli görevleri ve bilirkişilik
-Ölüm Bilgisi ( Tanatoloji)
. Ölüm, klinik ölüm, hücresel ölüm, beyin ve beyin sapı ölümü, yalancı ölüm, ötanazi,
ölüm halinin saptanması, organ transplantasyonu, yalancı ölüm, agoni.
. Ölümün belirtileri, erken ve geç tanısı, ölüm zamanın tespiti
.Ölü muayenesi, muayene tutanağı, adli otopsi
-Ansızın ölüm, şüpheli ölüm ve doğal ölümler.
-Oksijensizlik ( asfiksi) ölümü ( Ası, iple ve elle boğma, boğulma, suda boğulma )
-Yaralar, yaraların sınıflandırılması, kesici ve batıcı alet yaralanmaları, künt yaralanmalar.
-Ateşli silah yaralanmaları
-Termal yaralanmalar, elektrik ve yıldırım çarpma yaralanması
– Yaraların bölgelerine göre değerlendirilmesi, yaralarla ilgili yasal kavramlar.
-Alkol kullanımı ve trafik kazaları
-Kimlik belirtimi ve metodları
. Kıl, kemik, leke incelemeler, yazı ve imza tetkikleri
-Seksüel adli tıp, evlenme, doğum ve düşükler
-Cinsel suçlar, aile içi şiddet
-Adli psikiyatri, çocuklar ve erişkinlerde cezai sorumluluk
-Akıl hastalıkları ve zeka kusurlularda medeni ehliyet ve cezai sorumluluk
-Adam öldürme infantisit suçu ve yasal kavramlar.
-Adli toksikoloji, uyuşturucu, uyutucu ve alışkanlık yapan maddeler ve ilgili yasal düzenlemeler
-Toksik gazlar, Co zehirlenmesi
-Hekim sorumluluğu, taksirli (kusurla ilgili) suçlar
-Adli raporlar

DERSİN ADI: KALEM MEVZUATI VE İŞLEMLERİ

Katip sınıfından Adalet Memurlarının teşkilat içindeki yerleri ve genel olarak görevleri
Adli ve İdari Yargı Adalet Komisyonları :
1)Görevleri
2)Disiplin cezaları
3)Mali sorumluluk
Adalet Memurlarının genel olarak görevleri:
1)Zabıt Katibi ve yardımcılarının görevleri
2)Yazı İşleri Müdür ve yardımcılarının görevleri (HUMK ve Yazı İşleri Yönetmeliğine göre)
Yazı İşleri Müdürleri tarafından tutulacak kartonlar
İdari İşler Müdürlüğü
Adalet teşkilatı kalem işlemleri :
1)Cumhuriyet Savcılığı (Tutulacak defterler Kartonlar Hazırlık soruşturması İnfaz İlamların hazırlanıp incelenmesi yani Mahkeme bölümü İlamların yerine getirilmesi (Cumhuriyet Savcılığı bölümü) İnfaz edilen ilamların Mahkemesine geri gönderilmesi
Adli Sicil
Adli Emanet Memurluğu (Görevleri Tutulacak defterler ve kartonlar)
Ceza Mahkemeleri kalem işlemleri
1)Duruşma hazırlığı safhası
2)Duruşma safhası
3)Şahsi dava
4)Yargıtaya başvurulması halinde yapılacak işlemler
Ceza Mahkemelerine ait dosyaların düzenlenmesinde yapılacak işlemler :
1)Kayıt işlemleri (Tutulacak defter.dosya ve kartonlar)
2)C. Mahkemeleri kalemince yapılacak diğer işler
Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri yazı işleri :
1)Tutulacak defterler
2)İcra Tetkik Merciinde tutulacak defterler
3)Mahkemelerde tutulacak kartonlar
Yargılama harçları :
1)Başvuru harcı
2)Karar ve ilam harcı (Maktu ve Nispi harç)
HUMK ve Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliğine göre Yazı İşleri Müdürlerinin görevleri :
1)Dava dilekçesini kabul ve ait oldukları defterlere kayıt işlemleri
2)Hukuk ve Ticaret davalarının düzenlenmesi
3)Duruşma tutanaklarının düzenlenmesi
4)Kıymetli evrak ve senetlerin saklanması
5)Mahkemeye gelen evrakın havale ve dağıtılması
6)Dosyaların hakimin tetkiki için hazırlanması ve liste
7)Ara kararları gereğince yapılacak işlemler
8)Tutanak ve senet örneklerinin verilmesi ve tasdiki
9) Bilirkişi raporlarının tebliği
10) Davaların birleştirilmesi ve ayrılması
11) Hakimin reddi
12) Acele yazılacak kararlar
13) Tanığın duruşma gününden evvel tanıklıktan çekilmesi halinde yapılacak işlem
14) Harç işlemleri (İlam harcının tahsili Yargıtayın hükmü bozmasından sonra ilam harcının nasıl tahsil edileceği)
15) İlamların tebliği
16) Yargıtaya başvurulması halinde yapılacak işlemler
17) Geri verilmesi istenilen belgeler hakkında yapılacak işlemler
18) Mahkeme dosyalarının tetkik şekli
19) İhtiyati tedbir kararlarının yerine getirilmesi
20) Menkul ve gayrimenkullerin satışı suretiyle ortaklığın giderilmesine ilişkin hükümlerin yerine getirilmesi
21) Yıl sonunda yapılacak işlemler
22) İş cetvelleri
Ayniyat Talimatnamesi ve Emanet Ayniyatı
Ayniyat Muhasebesinin konusu ve görevleri
Demirbaş eşya ve döşeme muhasebesi :
1)Tutulan defterler (Demirbaş Esas ve Demirbaş İcmal Defteri)
2)Demirbaş eşyanın satışı veya imhası, kayıttan düşürülme işlemleri
3)Demirbaş eşyanın kaybına veya kırılıp bozulmasına sebebiyet verenler hakkında yapılacak işlemler
Emanet Ayniyatı
İdari Yargılama :
1)İdare Mahkemelerinin görevleri
2)Vergi Mahkemelerinin görevleri
3)Bölge İdare Mahkemelerinin görevleri
İdari Yargıda yazı işleri :
1)Tutulacak defterler
2)Kartonlar
3)Yazı işleri
4)Harç ve masraflar
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri yönetimi :
1)Kurum memurlarının görevleri
2)Hükümlü ve tutukluların cezaevine kabulü ve yerleştirilmesi
3)Tutulacak defterler

DERSİN ADI: TEBLİGAT MEVZUATI

I- KAVRAM VE TANIMI, ÇEŞİTLERİ
A-Kavram ve tanımı
B-Çeşitleri
1-PTT vasıtasıyla tebliğ
2-Memur vasıtasıyla tebliğ
3-Doğrudan doğruya tebliğ
4-İlan yoluyla tebliğ
II- KAZAİ TEBLİGATIN
A-Kime
B-Ne zaman
C-Nerede
D-Nasıl yapılacağı
III- TEBLİGATIN YOK SAYILMASI
IV- USULSÜZ TEBLİĞ VE GEÇERLİ HALE GELMESİ

DERSİN ADI: BANKA HUKUKU BİLGİSİ

I-Genel Olarak Banka İşletmesi

  • Tanım
  • İşletmenin İştigal Konusu: Mevduat Kabulü ve Bankacılık İşlemleri
  • Banka Türleri

I.Türk Hukukunda Bankalar Kanununa Tabi Banka Anonim Ortaklığı (Bu bölümde Yürürlükteki Bankalar Kanunu Hükümleri Anlatılmaktadır.)
1.Kanunun Amacı ve Kapsamı
2.Kanunda Yer Alan Tanımlar
3.Bankanın Kuruluşu ve Faaliyete Geçmesi
4.Bankanın Organları
5.Bankaların İşlemleri ve Kanun Tarafında Bankaların İşlemlerine Getirilmiş Olan Emredici Nitelikteki Temel Kurallar, Sınırlamalar ve Yasaklar
6.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
7.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
8.Türkiye Bankalar Birliği
9.Bankanın Denetimi
İç Denetim
Dış Denetim ve Denetlemeler Sonunda Alınacak Tedbirler

  • Bankanın Sona Ermesi
IV.YARIYIL

DERSİN ADI: CEZA USUL HUKUKU BİLGİSİ

-Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramı
-Türk Ceza Muhakemesi Hukukunun Uygulanma Alanı
-Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel İlkeleri
-Muhakeme Sujeleri
-Ceza Usul Hukukunda İspat-Deliller
-Ceza Muhakemesi Önlemleri
-Birinci Derece Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü
-Yasal Çareler-Yasayolları

DERSİN ADI: İFLAS HUKUKU BİLGİSİ

I- İFLAS
A-Adi iflas yoluyla takip
B-Doğrudan doğruya iflas halleri
II- İPTAL DAVALARI
III- KONKORDATO
İflas içi konkordato
İflas dışı konkordato

DERSİN ADI: MUHASEBE IV

1.YÖNETİM MUHASEBESİNİN NİTELİĞİ VE YÖNETİMDEKİ YERİ

2.MALİYET KAVRAMI VE BÖLÜNMESİ

3.MALİYET HACİM İLİŞKİLERİ

4.TOPLAM VE BİRİM MALİYET FONKSİYONLARI

5.MALİYET, HACİM, KAR ANALİZLERİ

6.BİRDEN FAZLA MAMUL ÜRETİMİNDE MALİYET, HACİM, KAR ANALİZLERİ

7.UYGUN MAMUL KAVRAMI

8.EK VE FIRSAT MALİYET ANALİZLERİ

9.TEK DÜZENE GÖRE KAYIT SİSTEMİ

DERSİN ADI: BİLGİSAYAR IV

 • Veritabanı Nedir, Veritabanı Yapısı (Structure) Veritabanı Oluşturma
 • Access Menüleri, Veritabanı Yaratılması, Tablo Oluşturma,Alan İsimleri,Tablo Özellikleri, Çoklu Index Alanların Oluşturulması
 • Sorgu Oluşturma, Sorguların Çalıştırılması, Sorgu Türleri, Sorgu Sihirbazı,
 • Formların Oluşturulması, Denetimler, Özel Efektler, Olayların Tanımlanması, Forma Sihirbazı
 • Raporların Oluşturulması, Tasarım Penceresini Kullanarak Rapor Hazırlama, Rapor Sihirbazı, Etiket için Rapor Hazırlama
 • Makro Oluşturma, Makro Eylemleri, Makro Grupları, Koşula Göre Makro Çalıştırılması, Otomatik Çalışan Makrolar, Menü Oluşturma
 • SQL Yapısal Sorgulama Dili, Sorguda SQL Kullanımı, SQL Komutları, SQL Fonksiyonları

 

DERSİN ADI: İŞLETME VE YÖNETİM BİLGİSİ

1-GENEL BİLGİLER
İşletmenin tanımı, amaçları, işletmenin fonksiyonları, işletmenin kuruluş çalışmaları,
işletme büyüklüğü, işletmenin kuruluş yerinin seçimi.
2- YÖNETİM
Yönetimin tanımı, fonksiyonları, planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon,
denetim (kontrol), toplam kalite yönetimi.
3- ÜRETİM
Üretim ve üretim yönetiminin amaçları, önemi, başabaş analizi, başlıca üretim
şekilleri, üretim planlaması, stok yönetimi, kalite kontrolü.
4- PAZARLAMA
Pazarlamanın tanımı, önemi, pazarlama fonksiyonları, pazarlama araştırması,
tüketiciler, pazarlar ve özellikleri, Pazar bölümlendirme, mamul planlama ve
geliştirme, fiyatlandırma, tutundurma, dağıtım.
5-FİNANSMAN
Finansın tanımı, kapsamı, fonların sağlanması ve fon kullanımı, finansal planlama,
finansal analiz.

adalet myo

DERSİN ADI: İNFAZ BİLGİSİ

TANITIM VE TARİHÇE

CEZALARIN İNFAZI
ÖLÜM CEZALARININ İNFAZI
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN İNFAZI.
a)KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN YERİNE KONULACAK CEZA VE TEDBİRLER.
b)KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİ.
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN İNFAZI.
PARA CEZALARININ İNFAZI.
CEZALARIN ERTELENMESİ.
ÖN ÖDEME.
ŞARTLI SALIVERME.
CEZAEVLERİ VE TEVKİFEVLERİ
ÇEŞİTLERİ.
TEŞKİLATI VE GÖREVLİLERİ.
CEZAEVLERİNE VE TUTUKEVLERİNE KABUL.
CEZAEVLERİNDE TREDMAN.
MAHKUMLARA VERİLEN İZİNLER.
MAHKUMLARIN TAHLİYESİ.

DERSİN ADI: GÜZEL SANATLAR II
Erken İslâm Sanatı
Selçuklu Dönemi Mimarisi
Beylikler Dönemi Mimarisi
Erken Osmanlı Sanatı
Klasik Dönem Osmanlı Sanatı
Geç Dönem Osmanlı Mimarisi
Osmanlı Sarayları

Geleneksel Türk Sanatları

Minyatür Sanatı
Kitap Sanatı
Tezhip Sanatı
Çini Sanatı
Keramik Sanatı
Halı Sanatı
Maden Sanatı

Sponsorlu Bağlantılar

DERSİN ADI: TEMEL BANKACILIK İŞLEMLERİ

Sponsorlu Bağlantılar

I. Tevdi işlemleri

 • Kavram
 • Dar Anlamda Tevdi (Mevduat Kavramı, Niteliği, Banka Hesabı ve Türleri)
 • Geniş Anlamda Tevdi (Açık Tevdi İşlemleri, Kapalı Tevdi İşlemleri, Kiralık Kasa İşlemleri ve Toplu Saklama İşlemleri)

II. Kredi İşlemleri

 • Kredi Kavramı
 • Kredi Açma Sözleşmesi
 • Kredinin Türleri

III. Ödeme İşlemleri

 • Akreditif İşlemi
 • Belge Karşılığı Ödeme
 • Havale Yolu Ödeme ve Tahsil İşlemleri
 • Çek Ödemeleri
Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"Adalet Meslek Yüksek Okulu (MYO) İş İmkanları, Ders İçerikleri" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.